Vastused tihti esitatud küsimustele

 
1. Kui palju võiks maksta meie ettevõtte auditeerimine?


Algselt ei maksa see midagi!! Me tuleme Teie ettevõttesse ja viime läbi tasuta eelauditi, et määrata minimaalne kokkuhoid, mis meie seadmetega oleks võimalik saavutada ja süvaauditi hind. Et anda Teile võimalus otsustada, kas projekti läbiviimine omab Teie jaoks mõtet.
Kui Te otsustate edasi minna, siis järgnevalt viime läbi süvaauditi, mille käigus kaardistatakse kogu ettevõtte elektritarbimine ja tarbijad, projekteeritakse kokkuhoiu seadmed, viiakse läbi elektromagnetilise ühilduvuse kontroll, arvutatakse välja kogu projekti maksumus ja teostuse aeg ning antakse välja garantii investeeringu tagasiteenimise ajale. See töö on loomulikult tasuline, kuid samas ei pretendeeri kasumile. Kui süvaauditi tulemus kokkuhoiule osutub väiksemaks, kui eelauditis garanteeritud, siis klient süvaauditi eest tasuma ei pea.

Tagasi üles
 

 

 

 

2. Kui palju võiks maksta meie ettevõtte elektrienergia kokkuhoiu lahendus?


Ilma süvaauditita on sellise summa ütlemine spekulatsioon. Mingid tingimuslikud piirid on võimalik anda peale eelauditit. Seni läbiviidud projektide tagasiteenimise aeg on olnud mitte vähem, kui pool aastat ja mitte palju rohkem, kui 3 aastat, mis teeb investeeringu teenistuseks mitte vähem, kui 30% ja mitte rohkem, kui 200% aastas. Kõik sõltub ettevõtte sisevõrgu häirete konfiguratsioonist ja tugevusest ja veel paljudest muutujatest, mille loetlemine läheks pikaks. 

Tagasi üles
 

 

 

 

3. Milliseid tehnoloogiaid te kasutate elektrienergia kokkuhoiu saavutamiseks?


Me müüme täislahendust ja koostame projekti kõrgtasemelist ja vastupidavat tehnoloogiat kasutades. Meie põhipartneriks on ABB, Schneideri, Schaffneri, Siemensi, Harjuelektri jt. kohalikul turul pikaajaliselt toimivate ja tunnustatud ettevõtetega. Milliseid seadmeid kasutada oleneb ettevõtte eripärast, sisevõrgu koostest, häirete eripärast ja tugevusest jne. Põhiliselt jagunevad seadmed võimsusteguri korrektsiooni, häirete kaitse ja jahutusseadmete ning soojuspumpade effektiivsuse parandamise seadmeteks ja materialideks. Samuti tuleb vahel meie lahendustesse integreerida ka teisi seadmeid nagu UPS-id, sagedusmuundurid, lülitus ja kaitse aparatuur jne.

Tagasi üles
 

 

 

 

4. Mis tüüpi ettevõtetes Te olete oma lahendusi rakendanud?


Igat tüüpi: hotellid, suurtööstused, väikeettevõtted, riigiasutused, põllumajandus, laomajandus, ostukeskused, büroohooned jne.
Elekteri omadused toimivad füüsika ja keemia seaduste järgi sõltumata elualast, kus elektrit rakendatakse. Tähtis on aru saada Teie ettevõtte vajadustest ja rakenduste eripärast ning siis neid järgides luua Teile sobiv unikaalne lahendus. Isegi kaks, täpselt ühesuguse ehituse ja funktsionaalsusega tootmishoonet enamuses elujuhtudest ei oma ühesugust lahendust. 

Tagasi üles
 

 

 

 

 

5. Meil on juba reaktiivenergia kompenseerimise seadmed, kas on veel mingeid võimalusi kokku hoida?


Loomulikult on. Meie lähenemine ei ole seotud ainult reaktiivenergia kompenseerimisega, vaid võimsusteguri korrektsiooniga üldiselt, millele lisandub veel seadmete töökindluse ja tööea tõstmine ning jahutusseadmete ja soojuspumpade efektiivsuse tõstmine.
Praktika on näidanud ka, et kui pole tegemist eritingimustega, siis enamuses ettevõtetes on reaktiivenergia kompensatsioon tsentraalne. Seda tingib asjaolu, et täna töötavad projekteerimise ettevõtted ei arvesta väiketarbijate kokkuhoiu võimalustega lokaalsel kompenseerimisel. Põhjuseks puuduv seadusandlus ja kõrge töömahukus sellise kokkuhoiu väljaarvutamisel.

Tagasi üles
 

 

 

 

 

6. Milles seisneb Teie erinevus teistest elektrienergia kulu kokkuhoidu pakkuvatest ettevõtetest?


Kõigepealt võiks öelda, et Kyoto Protokolli mõistes tegeleme meie ennekõike aktiivse energia kokkuhoiuga, s.t., et pakutud lahendused käsitlevad elektrienergia kvaliteedi ja mõistliku administreerimise küsimusi. Passiivseks kokkuhoiuks nimetatakse mistahes seadmete vahetust kõrgema efektiivsusega seadmete vastu. Samas võib passivne kokkuhoid olla aktiivse kokkuhoiu osa. Ka meie kaasame passivset kokkuhoidu kuna see võib olla komplektsete lahenduste juures põhjendatud.
Me ei püüa Teile müüa konkreetseid seadmeid või materiale või lahendust vaid kitsale probleemile. Me müüme insenertehniliselt väljaarvutatud komplektseid lahendusi, mis vastavad Teie unikaalsetele vajadustele, arvestavad Teie ajalugu ja tulevikunägemusi, on kontrollitud elektromagnetilise ühilduvuse heade tavade järgselt ja nii kohalikele seadustele kui ka Eurodirektiividele vastavuselt.
Lisaks anname me oma lahendustele garantii. Garantii kehtib meie lahenduse rakendamisega seotud investeeringute tagasiostu perioodi vältel. Garantii ja kindlustus katab vastavalt kliendi soovile kuni 70% projektijärgsest kokkuhoiu mahust. Meie poolt väljatoodud numbrid siin kodulehel ja projektides käsitlevadki vaid garanteeritud osa ehk siis maksimaalselt 70% kogu kokkuhoiu mahust.

Tagasi üles
 

 

 

 

 

7. Kas tuleks kõnealla projekti finantseerimine vabanevate vahendite arvelt?


Mistahes finantseerimine on alati ettevõtte krediidiriski teema, aga käsitleb loomulikult ka vahendite kasutamise sihipärasust ja ettevõetud projekti tasuvust. Meie poolt pakutud lahenduste tasuvus ja madal risk on niivõrd heade näitajatega, et põhimõtteliselt on iga pank seda nõus finatseerima, kui ettevõtte krediidirisk seda vähegi võimaldab.
Meie finantseerimisega eraldi ei tegele, küll aga võime mõningaid projekte sellest aspektist vaadelda ja samuti nõu anda ja koostööd teha pangafinantseerimise taotlemisel.

Tagasi üles
 

 

 

 

8. Kas lahendustel on ka kaasefekte ja kuidas nad mõjuvad meie seadmetele?


Jah, meie lahendustel on hulgaliselt lisaefekte. Kõigi loetlemine läheks pikaks, aga mõned näited võib tuua. Olgu öeldud, et halba mõju neist ei teki.

Põhiosa meie tegevusest on suunatud tarbetu soojuse eraldumise vähendamisele. Näiteks on büroohoonetes või ka teistes konditsioneeritud ruumides märgata energiakulu vähenemist jahutamisele kuna iga KWh, mis soojuse näol elektriseadmetest ruumidesse eraldub on vaja sealt ka välja konditsioneerida. Elektriseadmete töö temperatuuri vähenemine toob endaga kaasa hoolduskulude languse ja tööea pikenemise.
Harmooniliste filtreerimine on seadmete pikema tööea, madalama töötemperatuuri ja stabiilse töötsükli tagaja. Näiteks säästulambid, fluorestsentlampide elektronsüüteseadmed, kompuutrite ja muu elektroonilise aparatuuri toiteblokid kipuvad harmooniliste mõjul kordades kiiremini läbi põlema, kui ettenähtud. Mootorid ja kaablid töötavad harmooniliste mõjul kõrgema temperatuuriga. Mootoritel võib esineda vibratsiooni. Kaitselülitid rakenduvad tihti justkui ilma põhjuseta. Protsesside elektroonsed juhtimisseadmed kaotavad töökindluse ja nõuavad pidevat ümberseadistust. Kompuutrid jooksevad kinni jne.
Jahutussüsteemidele ja soojuspumpadele suudame pakkuda lisaks efektiivsuse tõstmisele ka märgatavat müra ja vibratsiooni vähenemist. Summaarse jahutus ja soojendus võimsuse kasvu. Tööea pikenemist.

Kui erijuhud välja arvata, siis eelnimetatud lisaefekte me müüa ei suuda kuna nende mõõtmine on kas väga kallis või võimatu. Seepärast vaatleme kokkuhoiu tõestusena vaid elektriarvel kuluartiklitena väljatoodud näitajate parandamist.
 

Tagasi üles
 

 

 

 

 

9. Kuidas Te tõestate, et Teie lahendused ka reaalselt midagi kokkuhoiavad?


Kokkuhoiu tõestamine on muuhulgas ka lepingu teema ja me suhtume sellesse väga tõsiselt.

Kokkuhoiu tõestuseks on kaks enamaktsepteeritud viisi.

IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol), mis on 25 riigi poolt aktsepteeritud programm energiakokkuhoiu hindamiseks. Ta lähtub ettevõtte toodangu, funktsioneerimise eripärade, sesoonsuse jms. kirjelduste võrdlemisest mõõdetud energia kokkuhoiuga. Selle süsteemi kasutamine on aktuaalne suurettevõtete juures ja on populaarne USA-s, kuid Euroopas pole leidnud eriti poolehoidu kuna omab liiga palju muutujaid, mille jälgimine on väga keerukas. Samuti õigusruumi eripära tõttu. Suhteliselt töömahukas, aga samas otsekuludes kindlasti odavaim meetod.

Teine viis kokkuhoiu tõestamiseks on hetväärtuste otsemõõtmine ja füüsikaseadustel põhinev arvutus. Selline lähenemine tundub tavaeurooplasele tunduvalt loogilisem ja loomulikult omab eelmisega võrreldes ülisuurt täpsust. Samas võib osutuda tihti ka väga kalliks protseduuriks, mis tõsiselt mõjutab projekti tasuvusaega.

Tähtis on märkida, et kokkuhoiu tõestamise võimalused me vaatleme läbi juba eelauditi käigus. Kui need peaks osutuma väga komplitseerituks (kalliks projekti enda võimaliku hinna suhtes), siis peame selles osas kindlasti nõu kliendiga ja vajadusel ja kliendi nõusolekul lihtsustame neid. Vajalikud mõõtmised kokkuhoiu tõestamise protokollis teostab kliendi soovil ja tavade järgi poolte poolt aktsepteeritud kolmas juriidiline isik, et tagada andmete sõltumatus.


Tagasi üles

 

 

 

 

10. Kas lahendused ja tehnoloogiad, mida kasutate on kehtivate seadustega kooskõlas?


Jah on. Rääkimata kehtivatest elektriohutuse nõuetest on meie töö sügavalt seotud ka elektromagnetilise ühilduvuse (EMÜ) jälgimisega kliendi ettevõttes. Klient saab koos meie lahendusega täieliku ülevaate ka nendest EMÜ kehtivatest standarditest, mis tema seadmeid ja tööeripära puudutavad. Samuti hindame võimalike välismõjusid ja kontrollime ettevõtte EMÜ standarditele ja neist tulenevatele seadustele vastavust.

Tagasi üles
 

 

 

 

 

11. Kui see, mida teete on nii hea nagu väidate, siis miks näiteks Schneider või ABB ei tee sama?


Mõningates olukordades teevadki. Te saate nendelt ettevõtetelt kindlasti osta väga hea kvaliteediga seadmeid, millele lisandub tugev insenertehniline tugi nii enne kui ka peale seadmete ostmist, häälestamist ja käikulaskmist. Jätkudes ka hiljem kasvõi eluaegselt. Ka meie ostame neilt teatud komponente ja tuge.

Põhiline erinevus on lähenemise viisis.
Nemad ei paku Teile aktiivset kokkuhoidu (vt. küsimus nr.6). Pigem lahendavad nad konkreetsed probleemid, millega Te nende poole pöördute. Ja teevad seda kindlasti väga efektiivselt.
Probleemide lahendamisel ei garanteeri nad Teile kokkuhoidu ja investeeringu tasuvust enne projekti ettevõtmist, vaid kulutavad raha parasjagu niipalju, kui konkreetse probleemi lahendusele vaja on.
Nad on väga tugevad insenerid ja omavad tervete instituutide kaupa teadlasi, kes tegelevad päevast päeva elektriseadmete arendustegevusega ja elektromagnetilise ühilduvuse teaduslike uurimistega, mille eest ka meie oleme neile väga tänulikud. Samas meie lähenemisviisi matkimiseks on nende üldkulud niivõrd suured, et võimalused konkurentsiks kaovad.

Tagasi üles
 

 

 

 

12. Milline on Teie seadmete ja lahenduste eluiga ja ülalpidamise kulud?Seadmete eluiga on erinev, aga üldiselt hinnatakse soovitavat vahemikku 120,000-140,000h. Nad on enamuses hooldusvabad ja ei nõua eriväljaõppega teeninduspersonali.

Tagasi üles

 

 

 

 

13. Meie ettevõttes on paigaldatud elektrienergia kogeneratsiooni seadmed, kas arvate, et meil oleks veel võimalik vähendada elektrienergia hinda?


Loomulikult. Kogeneratsiooni seade ei oma aktiivse energia kokkuhoiu aspektist mingit erinevust teistest tootmisseadmetest. 


Tagasi üles