Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

 
1. Cik varētu maksāt mūsu uzņēmuma elektroenerģijas audits?
 
Sākotnēji tas nemaksā neko! Mēs ieradīsimies Jūsu uzņēmumā un veiksim sākotnējo auditu, lai noteiktu minimālo ietaupījuma apmēru, kas iegūstams, izmantojot mūsu ierīces, kā arī padziļinātā audita izmaksas. Tas dos Jums iespēju pieņemt lēmumu par projekta realizācijas lietderību.
Ja Jūs izlemsiet projektu turpināt, kā nākamo etapu mēs veiksim padziļinātu auditu, kuras gaitā tiks uzskaitīta visa uzņēmuma elektropatēriņa apjomi un energopatērētāji; tiks izstrādāts ietaupīšanas ierīču projekts; tiks veikta elektromagnētiskās savienojamības kontrole; tiks aprēķinātas kopējās projekta izmaksas un tā realizācijai nepieciešamais laiks un tiks piestādītas garantijas par investīciju atmaksāšanās perioda garumu. Šis darbs, bez šaubām, tiks veikts par atbilstošu samaksu, tomēr nepretendējot uz peļņu. Ja padziļinātā audita rezultātā iegūtie ietaupījuma apmēri izrādīsies mazāki, kā sākotnējā auditā norādītie, klients ir atbrīvots no apmaksas veikšanas par padziļināto auditu.
 

 

 

 

2. Cik varētu maksāt mūsu uzņēmuma elektroenerģijas ietaupījuma risinājums?

 
Bez padziļināta audita veikšanas var izteikt tikai aplēses par iespējamo summu. Aptuvenu nosacīto summu var nosaukt pēc sākotnējā audita veikšanas. Līdz šim realizēto projektu atmaksāšanās periods ir bijis robežās starp pusgadu un trīs gadiem, tādējādi pašu kapitāla ienesīgums gadā var būt ne mazāks, kā 30%, un ne lielāks, kā 200%. Summas uz rezultāti atkarīgi no uzņēmuma iekšējo tīklu traucējumu konfigurācijas un stipruma, kā ari no citiem mainīgiem faktoriem, kuru pilnīga uzskaitīšana aizņemtu daudz laika.


Atpakaļ uz lapas sākumu

 

 

 

 

3. Kādas tehnoloģijas Jūs izmantojat elektroenerģijas ietaupījuma panākšanai?

 
Mēs piedāvājam pilnu risinājumu un izstrādājam projektu, izmantojot augstas klases īpaši izturīgas tehnoloģijas. Mēs sadarbojamies ar ABB, Schneider, Schaffner, Siemens, Harjuelekter u.c. vietējā tirgū sen pazīstamām un atzītām kompānijām. Piedāvāto ierīču veids ir atkarīgs no konkrētā uzņēmuma īpatnībām, iekšējo tīklu uzbūves, traucējumu īpatnībām  un stipruma u.c. rādītājiem. Pamatā ierīces tiek iedalītas jaudas koeficienta korekcijas, traucējumu novēršanas un dzesēšanas iekārtu un siltumsūkņu efektivitātes uzlabošanas ierīcēs un materiālos. Papildus minētajām ierīcēm mūsu risinājumos dažreiz nepieciešams iekļaut arī citas ierīces, kā, piemēram, UPS, frekvences pārveidotājus, slēdžu un aizsargapartūru, u.c..


Atpakaļ uz lapas sākumu

 

 

 

 

4. Kāda veida uzņēmumos Jūsu risinājumi ir izmantoti?

 
Dažādu veidu: viesnīcās, lielās ražotnēs, nelielos uzņēmumos, valsts iestādēs, lauksaimniecības un lopkopības uzņēmumos, tirdzniecības centros, biroju ēkās u.c. 
Elektrības īpašības ir pakļautas fizikas un ķīmijas likumiem, neatkarīgi no tās izmantošanas jomas. Galvenais ir saprast Jūsu uzņēmuma vajadzības un elektroenerģijas izmantošanas īpatnības, un, vadoties no tām, atrast tieši Jūsu vajadzībām piemēroto risinājumu. Pat divu pilnīgi vienādas uzbūves un funkcijas ražošanas ēku faktiskais risinājums nav precīzi vienāds.


Atpakaļ uz lapas sākumu

 

 

 

 

 

5. Mums jau ir uzstādītas reaktīvās enerģijas kompensācijas ierīces, vai pastāv vēl citi veidi elektroenerģijas ietaupīšanai?

 
Protams, ir. Mūsu risinājumi neattiecas tikai uz reaktīvās enerģijas kompensēšanu, bet gan uz jaudas koeficienta korekciju kopumā, kam papildus tiek nodrošināta arī iekārtu darba drošības un darbmūža palielināšana un dzesēšanas iekārtu un siltumsūkņu darba efektivitātes uzlabošana. Pieredze rāda, ka lielākajā daļā uzņēmumu parastos gadījumos reaktīvā kompensācija ir centrāla. Tā iemesls ir fakts, ka šodien praktizējošās projektēšanas firmas neņem vērā mazo patērētāju ekonomijas iespējas, izmantojot lokālo kompensāciju. Šo situāciju nosaka atbilstošas likumdošanas trūkums un šādas ekonomijas izskaitļošanas procesa lielais darbietilpīgums.


Atpakaļ uz lapas sākumu

 

 

 

 

 

6. Ar ko Jūs atšķiraties no citiem elektroenerģijas ietaupījuma risinājumu piedāvātājiem?

 
Vispirms būtu jāmin, ka Kioto Protokola izpratnē mēs galvenokārt nodarbojamies ar aktīvās enerģijas ekonomiju, tas nozīmē, ka piedāvātie risinājumi attiecas uz elektroenerģijas kvalitātes un tās saprātīgas administrēšanas jautājumiem. Par pasīvu ekonomiju tiek saukta jebkuras iekārtas nomaiņa pret augstākas efektivitātes iekārtu. Tajā pat laikā pasīvā ekonomija var būt viena no aktīvās ekonomijas daļām. Arī mēs izmantojam pasīvās ekonomijas metodes, jo kompleksu risinājumu gadījumā to nepieciešamība var būt pilnībā pamatota. 
Mūsu mērķis nav Jums pārdot kādas konkrētas ierīces, materiālus vai risinājumus tikai šaurai problēmai. Mēs piedāvājam kompleksus, inženiertehniski izstrādātus risinājumus, kas atbilst Jūsu specifiskajām vajadzībām, ņem vērā Jūsu darbības vēsturi un nākotnes vīzijas, ir pārbaudītas pēc vispārpieņemtajām elektromagnētiskās savienojamības normām un atbilst gan vietējās likumdošanas, gan Eiropas direktīvu prasībām.
Papildus minētajam, mēs saviem risinājumiem dodam arī garantijas. Garantijas darbojas visā ar mūsu risinājuma pielietojumu saistīto investīciju atpelnīšanas perioda garumā. Garantija un apdrošināšana, atbilstoši klienta vēlmei, sedz līdz 70% no projekta ietaupījumu apmēra. Šajā mājas lapā un projektos norādītie skaitļi attiecas tikai uz garantēto daļu, t.i. uz maksimāli 70% no kopējā ietaupījuma apjoma.


Atpakaļ uz lapas sākumu

 

 

 

 

 

7. Vai pastāv iespēja projekta finansēšanai izmantot ietaupītos līdzekļus?

Jebkurš finansēšanas jautājums vienmēr ir saistīts ar uzņēmuma kredītriska tēmu, taču tas attiecas arī uz līdzekļu mērķtiecīgu izmantošanu un uzsāktā projekta rentabilitāti. Mūsu piedāvāto risinājumu rentabilitātes rādītāji un zemā riska pakāpe padara projektu par pievilcīgu bankām, kas gandrīz visos gadījumos ir gatavas to finansēt, ja vien to pieļauj uzņēmuma kredītriska rādītāji.
Ar finansēšanas jautājumiem mēs tieši nenodarbojamies, tomēr atsevišķus projektus varam izvērtēt arī no šāda viedokļa. Tāpat varam piedāvāt konsultācijas un sadarboties ar klientu bankas finansējuma piesaistīšanas jautājumos.
 

 

 

 

8. Vai piedāvātajiem risinājumiem ir blakusefekti, un kā tie ietekmē mūsu iekārtu darbību?

 
Jā, mūsu risinājumiem ir daudz blakusefektu. Visu uzskaitīšana aizņemtu pārāk daudz laika, tomēr būtiskākos no tiem minēsim. Noteikti varam apgalvot, ka nelabvēlīgu blakusefektu mūsu piedāvātajiem risinājumiem nav.
Lielākā daļa mūsu veikto pasākumu ir vērsti uz nelietderīgā siltuma izdalīšanās novēršanu. Tā, piemēram, biroju ēkās vai citās telpās, kur tiek veikta gaisa kondicionēšana, tiek novērota dzesēšanas vajadzībām izmantotās enerģijas izmaksu samazināšanās, jo katra kWh, kas no ierīcēm siltuma veidā izdalās telpās, ir no tām ar kondicionēšanas palīdzību arī jāizvada. Elektroiekārtu darba temperatūras pazemināšanās rezultātā samazinās arī ekspluatācijas izmaksas un palielinās darbmūžs. Harmonisko traucējumu filtrācija nodrošina iekārtu garāku darbmūžu, zemāku darba temperatūru un stabilu darba ciklu. Piemēram, ekonomiskās spuldzes, dienas gaismas lampas, datoru un citas elektroaparatūras barības bloki bieži vien harmonisko traucējumu ietekmē pārdeg ievērojami ātrāk, kā paredzēts. Harmonisko traucējumu ietekmē palielinās motoru un kabeļu darba temperatūra. Motoriem var tikt novērota vibrācija. Drošinātāji bieži vien nostrādā bez it kā redzama iemesla. Procesu elektroniskās vadības iekārtas zaudē savu darba drošumu un nepieciešama to pastāvīga pārprogrammēšana. Ir traucēts datoru darbs, u.t.t.
Papildus dzesēšanas iekārtu un siltumsūkņu darba efektivitātes celšanai spējam ievērojami samazināt arī to vibrāciju līmeni, nodrošināt summāru dzesēšanas un siltuma padeves jaudas pieaugumu, kā arī darbmūža palielināšanos.

Izņemot dažus izņēmuma gadījumus, iepriekšminētos blakusefektus mēs nevaram iekļaut pārdodamo pozīciju sarakstā, jo to mērījumi ir vai nu pārāk dārgi, vai neiespējami. Tādēļ par ietaupījumu pierādījumu uzskatām vienīgi elektrības rēķinos fiksētos rādītāju uzlabojumus.

Atpakaļ uz lapas sākumu
 

 

 

 

 

9. Kā Jūs varat pierādīt, ka Jūsu risinājumi nodrošina reālu ietaupījumu?

Ietaupījuma pierādīšana ir līgumā ietverta tēma un mūsu attieksme pret to ir ļoti nopietna.

Pastāv divi vispāratzīti veidi ietaupījuma apmēra pierādīšanai.

Pirmais - IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol) ir 25 valstīs akceptēta programma elektroenerģijas ietaupījumu apmēra novērtēšanai. Tā balstīta uz uzņēmuma saražotās produkcijas, darbības specifikas, sezonalitātes u.c. parametru salīdzināšanu ar reģistrēto enerģijas ietaupījumu. Šī sistēma parasti tiek izmantota lielu uzņēmumu gadījumos un ir īpaši populāra ASV. Eiropā tā nav iekarojusi īpašu piekrišanu, jo balstīta uz pārāk lielu skaitu mainīgo rādītāju, kuru izsekošana ir ļoti sarežģīta. Arī likumdošanas specifika nav šīs programmas izmantošanai labvēlīga. Salīdzinoši darbietilpīga, tomēr no tiešo izmaksu viedokļa noteikti lētākā metode.

Otra ietaupījumu pierādīšanas metode ir momentāno rādītāju tiešie mērījumi un uz fizikas likumiem balstīti aprēķini. Šī pieeja eiropiešiem šķiet ievērojami loģiskāka, un, protams, salīdzinājumā ar iepriekš minēto metodi ir daudz precīzāka. Taču šī metode bieži vien var izrādīties ļoti dārga, kā rezultātā tiek ievērojami ietekmēts projekta atmaksāšanās perioda ilgums.

Būtiski ir pieminēt, ka ietaupījuma pierādīšanas iespējas mēs apsveram jau sākotnējā audita veikšanas procesā. Ja tiek konstatēts, ka tas var izrādīties pārāk sarežģīti (pārāk dārgi attiecībā pret projekta cenu), tad noteikti par šo jautājumu konsultējamies ar klientu, un klienta piekrišanas gadījumā procedūru vienkāršojam. Lai nodrošinātu mērījumu datu objektivitāti, ietaupījuma pierādīšanai vajadzīgos mērījumus pēc klienta vēlmes un saskaņā ar vispārpieņemto kārtību veic abu pušu apstiprināta trešā persona.


Atpakaļ uz lapas sākumu

 

 

 

 

10. Vai Jūsu izmantotie risinājumi un tehnoloģijas atbilst spēkā esošās likumdošanas prasībām?

Jā. Nemaz nerunājot par spēkā esošo elektrodrošības normu ievērošanas pārbaudēm, mūsu darbs ir cieši saistīts arī ar elektromagnētiskās savienojamības (EMS) stāvokļa novērtēšanu klienta uzņēmumā. Kopā ar mūsu izstrādāto risinājumu klients noteikti saņem arī pārskatu par tiem spēkā esošajiem EMS standartiem, kas attiecas uz viņa iekārtām un darba procesu. Tāpat novērtējam iespējamās ārējās ietekmes un pārbaudām uzņēmuma EMS atbilstību esošajiem standartiem un no tiem izrietošajiem likumdošanas aktiem.
 

 

 

 

 

11. Ja tas, ko darāt, ir tiešām tik efektīvs, kā to apgalvojat, kāpēc, piemēram, Schneider vai ABB arī to neizmanto?

 
Dažos gadījumos tiešām izmanto. Jūs noteikti varat no šīm kompānijām iegādāties ļogi augstas kvalitātes ierīces, kurām tiek piedāvāts spēcīgs inženiertehnisks atbalsts gan pirms, gan pēc to iegādes, uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā. Šie servisa pakalpojumi var tikt nodrošināti visa ierīču darbmūža garumā. Arī mēs iegādājamies atsevišķus šo kompāniju ražotos komponentus un servisu.

Galvenā atšķirība slēpjas pašā pieejas būtībā.
Šīs kompānijas nepiedāvā Jums aktīvu ekonomiju (skat.6.jaut.), bet gan risina atsevišķas problēmas, ar kurām Jūs pie viņiem esat griezušies. Un šie risinājumi noteikti ir ļoti efektīvi. Problēmas risinājuma gaitā pirms projekta uzsākšanas Jums netiek garantēts ietaupījums un investīciju atmaksāšanās, bet tiek izmantots tieši tik daudz līdzekļu, cik konkrētās problēmas atrisināšanai nepieciešams.
Šajās kompānijās strādā ļoti spēcīgi inženieri un zinātnieku grupas, kas dienu no dienas nodarbojas ar elektroierīču izstādi un elektromagnētiskās savienojamības zinātniskiem pētījumiem. Mēs tiešām augstu vērtējam viņu ieguldījumu šajā jomā. Tomēr viņu kopējās izmaksas ir pārāk lielas, lai spētu izmantot mūsu risinājumu principu. Tādējādi nepastāv pamata konkurencei.
 


Atpakaļ uz lapas sākumu

 

 

 

 

12. Kāds ir Jūsu ierīču un risinājumu darbmūža garums un uzturēšanas izmaksas?


 


Ierīču darbmūžs ir atšķirīgs, taču kopumā vidējais ieteicamais rādītājs ir 120 000 - 140 000h. Lielākā daļai no tām nav nepieciešama apkope un speciāli apmācīts servisa personāls.

Atpakaļ uz lapas sākumu

 

 

 

 

13. Mūsu uzņēmumā ir uzstādītas elektroenerģijas koģenerācijas iekārtas, vai uzskatāt, ka mums pastāv iespēja vēl vairāk samazināt elektroenerģijas izmaksas?

Noteikti pastāv. Koģenerācijas iekārtas no aktīvas enerģijas ekonomijas aspekta ne ar ko neatšķiras no citām ražošanas iekārtām.


Atpakaļ uz laps sākumu