Ar ko mēs nodarbojamies

 • Izstrādājam savu klientu vajadzībām pilnīgus risinājumus, projektējot un uzstādot enerģijas ekonomijas ierīces, kas ļauj samazināt tiešās izmaksas un palielināt apgrozījuma ienesību.
 • Parasti investīciju rentabilitātes rādītāji gadā svārstās robežās no 30% līdz 50%, ierīces darbojas bez pārtraukumiem un tām nav nepieciešama apkope visā to vismaz 15 gadu darbmūža garumā.
 • Green Grupp garantē 100% investīciju atpelnīšanos, ko kā papildus garants apstiprina arī ASV partneris EASI. Garantija tiek izsniegta pirms jebkuras investīciju veikšanas un tā darbojas visa projekta realizācijas laikā, sākot no sākotnējā audita līdz risinājuma realizācijai dzīvē, kā arī līdz investīciju atpelnīšanas perioda beigām. Ja mēs nespēsim izpildīt savus solījumus par gaidāmo elektroenerģijas ietaupījuma apmēru, vai, ja aplēstais projekta atpelnīšanās periods izrādīsies garāks par sākotnēji novērtēto, mēs atgriezīsim noteikto laika limitu pārsniegušo un vēl neatpelnīto summu. Mēs paši segsim padziļinātā audita izmaksas gadījumā, ja tā rezultātā iegūtie eventuālā ietaupījuma rādītāji izrādīsies zemāki par sākotnējā auditā norādītajiem.
 • Strādājam ciešā sadarbībā ar uzņēmuma vadību, ar vienas investīcijas palīdzību radot no uzņēmuma funkcionalitātes neatkarīgu un neplānotu, ilglaicīgu (balstoties uz pieredzi, 20 un vairāk gadu garumā) papildus peļņu.
 • Cenšamies pilnībā izprast vadības redzējumu par uzņēmuma vajadzībām un attīstības perspektīvām, un iegūto informāciju izmantojam savu risinājumu izstrādē.
 • Iesniedzam klientam skaidrus mērķu un sagaidāmo rezultātu definējumus attiecībā uz ietaupījuma un nākotnes finansiālo rādītāju pozitīvām izmaiņām, turklāt to darām pirms jebkuru darbu uzsākšanas vai maksājuma prasību rašanās brīža. Visi turpmākie klienta lēmumi tiek balstīti tieši uz šiem pilnībā garantētiem skaitļiem.
 • Piedāvājam klientam pilnīgi drošu iespēju tūlītēji palielināt savu pozitīvo naudas plūsmu, pateicoties elektroenerģijas un apkopes izmaksu samazinājumam.
 • Uzņemamies pilnu finansiālu atbildību par visu darba procesu; mūsu rīcībā ir garantēti līdzekļi savu saistību izpildei.
 • Nodrošinām augstas kompetences pakalpojumus un novēršam iespējamu papildus problēmu un izmaksu rašanos, kas bieži saistītas ar uzņēmuma darbinieku nepietiekamu zināšanu līmeni, trešo personu bezatbildīgiem ieteikumiem vai enerģijas piegādātāju savtīgām interesēm.
 • Veicam pirmsmontāžas un projekta nodošanai sekojošus mērījumus un analīzi, sekojot ietaupījumu procesam līdz pat investīciju atpelnīšanas beigām.
 •