Risinājumu metodika

Mūsu komanda risinājuma izstrādē ietver visu uzņēmuma enerģētisko kopainu, analizējot visas ierīces, tās apkalpojošos tīklus un elektrolīniju iekārtu (elektrisko sadalietaišu, transformatoru apakšstaciju u.t.t) uzbūvi, uzstādījumus, amortizāciju, parametrus u.t.t, dodot ieteikumus arī par tiem komponentiem, kas tieši neattiecas uz mūsu risinājumiem.
Risinājumu metodika ir balstīta uz elektrolīniju parametru traucējumus izraisošo apstākļu noskaidrošanu un enerģijas zudumu novēršanu to rašanās procesā. Atšķirībā no līdz šim plaši izplatītās elektroenerģijas piegādātāja tīklu aizsardzības nodrošināšanas, mēs, ievērojot arī piegādātāja noteiktās prasības, piedāvājam aizsardzību elektroenerģijas taupīšanas iespējas lietotāja elektrosistēmās.

 

Mazāk siltuma - lielāks ietaupījums

Uzņēmumu elektrosistēmas sastāv no liela daudzuma atsevišķu detaļu – kabeļiem, dažādiem slēdžu mehānismiem, transformatoriem, drošinātāju sistēmām u.t.t. Visas šīs iekārtas ikdienā darbojas vienotā sistēmā, nodrošinot uzņēmumu ar nepieciešamo elektroenerģiju.

Šīs iekārtas izdala nevajadzīgu un, bieži vien, bīstamu siltumu. Šādi enerģijas zudumi var sastādīt 5-30% no visa uzņēmuma enerģijas patēriņa apjoma. Turklāt vecu, neprofesionāli projektētu vai arī jaunu, pārāk kompaktu sistēmu gadījumā šis rādītājs var pārsniegt 30%.

Mūsu analīzē ietverti arī siltuma izdalīšanās rezultātā radušos enerģijas zudumu aprēķini.

Elektrolīniju traucējumi

Jebkuru elektroiekārtu darbības rezultātā uzņēmuma iekšējos tīklos lielākā vai mazākā mērā rodas līniju parametru izmaiņas, kas izpaužas reaktīvās enerģijas, harmonisko traucējumu, sprieguma un strāvas plūsmas, fāžu līdzsvara traucējumu u.c. veidā. Traucējumi var būt radušies ārpus uzņēmuma tīklu sistēmām, taču tos var radīt arī pati uzņēmuma sistēma. Traucējumus uzņēmuma pieslēguma punktā regulē LR Ekonomikas ministrijas noteikumi, saskaņā ar kuriem traucējumiem jāatbilst Eiropas standartu prasībām un tie nedrīkst radīt problēmas patērētājiem. 
 

Harmoniskie traucējumi

Harmoniskie traucējumi ir frekvences, kas pārsniedz tīklu noteiktos frekvenču rādītājus. To iedarbības rezultātā notiek kabeļu, motoru, kompresoru un transformatoru sakaršana, izslēdzas dažādi drošinātājus slēdži un motoru u.c. vadības iekārtas, tiek traucēta datoru darbība, rodas kļūdas elektromēraparātu rādījumos, tiek traucēts ražošanas līniju uzstādījumu līdzsvars u.t.t. Harmoniskos traucējumus rada praktiski visas mūsdienu elektroiekārtas.
 

Reaktīvā enerģija

Reaktīvā enerģija ir nepieciešama jebkuras elektroiekārtas darbībā. Tomēr reaktīvā enerģija rada kabeļos lielāku strāvas plūsmu, kā rezultātā palielinās nelietderīgā siltuma izdalīšanās. Reaktīvo enerģiju rada praktiski visas mūsdienu elektroiekārtas.

 

Arī jaunākās paaudzes iekārtas var radīt līniju traucējumus. Diezgan bieži iekārtu pārdevēji, spēcīgās konkurences iespaidā, iesaka „lētākas” modifikācijas. Kā piemēru var minēt UPS iekārtas un frekvenču pārveidotājus, kuru cena aprīkojumā ar filtru palielinās par 30-130%. Tomēr šādu iekārtu izmantošana var radīt negatīvas sekas, izraisot traucējumus citu elektroiekārtu darbā līdz pat to uzsprāgšanas iespējai.

Savu risinājumu izstrādē mēs uztveram visu uzņēmuma elektrosistēmu kā vienotu kopumu, neaizmirstot arī par ārējās ietekmes faktoriem. Mēs ņemam vērā gan vajadzības un iespējas, gan esošās un nākotnē plānojamās iekārtas. Mēs izveidojam pilnīgu kopainu par visu uzņēmumu, ņemot vērā visu tā specifiku.